การประเมินเศรษฐกิจพอเพียง

ให้โรงเรียนที่ขอรับการประเมินเป็นโรงเรียนแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียงเตรียมการรอรับการประเมิน

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

เชิญประชุม ก.ต.ป.น.

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอและพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

เชิญประชุม ก.ต.ป.น.

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เข้าร่วมปรุมเพื่อเสนอและพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ดำเนินการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น